ความสุขที่แท้จริงเกิดจากปัญญา
ความสุขที่แท้จริงเกิดจากปัญญา
ที่เห็นรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ
คือกายและใจนี้ตามความเป็นจริง 
ว่าเป็นกระแสธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของ
ถ้ายึดติดแล้วอันตราย
เมื่อเห็นอย่างทะลุปรุโปร่ง
จะปล่อยวางความยึดติดได้


พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ