สติและความรู้สึกตัวต่อเนื่อง จะ "รู้เท่าทัน"ถ้ากำลังสติหรือว่าความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่อง 
เราก็จะ “รู้เท่าทัน”

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

เรื่องของกามตัณหาอยู่ที่เราปรุงแต่งเองเรื่องของกามตัณหานั้น มันอยู่ที่เราปรุงแต่งเอง
เพราะเราไม่รู้จักสำรวมระวังในหู ตา 
จมูก ลิ้น กาย และใจของเรา
จึงทำให้เกิดความพอใจยินดีในสิ่งต่างๆ นั้น
ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดกามตัณหาขึ้น
และเมื่อเกิดกามตัณหาขึ้น
อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็เกิดขึ้น
ขอให้เรามีสติระวังรักษาในผัสสะต่างๆ ของเรา
ได้เห็นได้รู้ได้ยินในสิ่งไหน ก็ให้สักแต่ว่า
เราย่อมปราศจากทุกข์โทษใดๆ

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร