วิธีการเรียนธรรมะ เรียนด้วยการรู้สึกวิธีการเรียนธรรมะ เรียนด้วยการรู้สึก 
เรียนด้วยการคิดไม่ได้ 
คิดเอาไม่มีวันเข้าใจ 
อย่างเราคิดว่าเรามีมานะอัตตา
กับเห็นว่ามีมานะอัตตาไม่เหมือนกัน 
เราคิดว่าเราโกรธกับเรารู้สึกโกรธ 
มันต่างกันลิบลิ่ว 
ความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิต ไม่ได้เกิดที่สมอง 
ธรรมะแท้ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพพาน 
อยู่นอกเหตุเหนือผล 
ไม่ได้เรียนได้หรือสัมผัสได้ผ่านเหตุผล...

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

Image by mirkostoedter from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

มุนีย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็นน้ำย่อมไม่ติดอยู่บนใบบัว 
น้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปทุม ฉันใด
มุนีย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็น 
เสียงที่ได้ฟัง หรืออารมณ์ที่ได้ทราบ ฉันนั้น 
ผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็น
เสียงที่ได้ฟัง หรืออารมณ์ที่ได้ทราบ 
ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วย (มรรคอย่างอื่น) ทางอื่น 
ผู้มีปัญญานั้น ย่อมไม่ยินดี ย่อมไม่ยินร้าย ฉะนี้แล ฯ

ชราสูตรที่ ๖

Photo by Alfred Schrock on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา