มีความรู้สึกตัว มีสติ พ้นหลง พ้นทุกข์มีความรู้สึกตัว มีสติ
เป็นธรรมที่เป็นเครื่องมือ 
เปลี่ยนหลง เป็นไม่หลง
เปลี่ยนทุกข์ เป็นไม่ทุกข์
ถ้าไม่มีสติ หลงไปจนตาย 
ทุกข์ไปจนตาย 
ถ้ามีสติดูแลกายใจ
ความหลง ความทุกข์ 
อาจเป็นครั้งสุดท้ายได้

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ความรู้สึกตัวเป็นมรรคผล          การที่เราอยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆ นี้ มันจะเป็นมรรคและผลในตัวมันเอง เป็นหนทางไป เป็นวิหารธรรม ในขณะที่เรารู้สึกตัว มันก็บริสุทธิ์ไปแล้ว มันไม่มีกิเลส ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ มันมีแต่รู้สึกตัว ไม่มีอะไร . . .

                                                                                        พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน