การที่จะบรรลุธรรมได้ ขึ้นอยู่กับกำลังของอินทรีย์ด้วย
การที่จะบรรลุธรรมได้
ขึ้นอยู่กับกำลังของอินทรีย์ด้วย
อินทรีย์ หมายถึง 
ศรัทธา-ความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า
วิริยะ-ความเพียร สติ-ความรู้สึกตัว ...
สมาธิ-ความตั้งใจมั่น 
ปัญญา-รู้เห็นว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต