การภาวนาเริ่มที่ฝึกรู้สึกกายใจ          การภาวนานั้นเริ่มต้นได้ไม่ยาก เพียงฝึกรู้สึกกายที่เคลื่อนไหว รู้ใจที่นึกคิด ในทุกๆ ขณะ โดยมี “สติ” เป็นผู้อารักขาจิต รู้ทันสภาวะแปลกปลอมที่เข้ามากระทบใจอย่างซื่อๆ โดยไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่เพ่ง ไม่จ้อง สติที่ฝึกดีแล้ว เมื่อเจริญให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น จะสามารถพัฒนาเป็นปัญญา มีพลังทำลายอวิชชาลงได้ และเข้าใจสรรพสิ่งทั้งมวลตามความเป็นจริง

                                                                                    พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

เราถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรเราถึงพระพุทธเจ้าอย่างไร ถึงพระธรรมอย่างไร ถึงพระสงฆ์อย่างไร 
ให้มาพิจารณาถึงกายของตน จิตใจของตน 
ถึงพระพุทธเจ้า หมายความว่าใจเบิกบาน 
ใจรู้เท่าต่อสิ่งทั้งปวง 
ไม่มีความดิ้นรนต่อสิ่งที่ไม่พอใจ 
สิ่งที่พอใจก็ไม่มีความฟูขึ้นไปตามอารมณ์ 
เรียกว่าพุทโธ เป็นผู้รู้ยิ่ง...

หลวงปู่ขาว อนาลโย