จิตใจคนเรา ต้องมีสิ่งดีให้ยึดเกาะ
จิตใจคนเรา ต้องมีสิ่งดีให้ยึดเกาะ ไม่มีอะไรเกาะ ก็ไม่มีอะไรปล่อยวาง
การจะไปถึงนิพพานต้องปล่อยวางทั้งดีและไม่ดี 
แต่ถ้าไม่ยึดเกาะสิ่งดีไว้ก็อาจทำให้ใจมุ่งไปเกาะในสิ่งไม่ดี เกิดโทษกับชีวิต 
ฉะนั้นต้องเกาะความดีเอาไว้ พอได้จังหวะพอดีก็ค่อยปล่อย
เพื่อจะหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพาน

หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ

สติตั้งที่ใจ
สติตั้งที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ มองอยู่ที่ใจ
เห็นอยู่ที่ใจ เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ
สติตั้งที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ พิจารณาอยู่ที่ใจ
อิริยาบถ 4 ยืน เดิน นั่ง นอน
สติอันเดียว ก็ไม่หลาย

หลวงปู่ทา จารุธัมโม

ฝึกสติ สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องเอ็กซเรย์         เราต้องฝึกสติ สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ เพื่อให้เห็นภาพของกิเลสตัณหาภายในใจ หาวิธีผ่าตัดเอากิเลสตัณหาออกจากใจให้ได้ ขณะนี้เราเป็นหมอหรือยัง มีปัญญารอบรู้ในกิเลสตัณหาหรือยัง ถ้าเราไม่รู้เห็นกิเลสตัณหา จะทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างไร ผู้ที่ละกิเลสตัณหาอาสวะได้นั้น ต้องมีความพร้อมด้วยสติ สมาธิ ปัญญา ที่สมบูรณ์ จึงจะกำจัดให้กิเลสตัณหาน้อยใหญ่หมดไปจากใจได้

                                                                                       หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

วัดตัวเอง ไม่อยู่ ไปหาวัดอื่นอยู่
วัดตัวเอง ไม่อยู่ ไปหาวัดอื่นอยู่
เท่ากับ ตัวเองยังไม่รู้จัก 
แล้วจะไปรู้จักคนอื่นได้อย่างไร?
เท่ากับ มงคลตื่นข่าว 
ใครว่าที่ไหนดี ไปหมด 
เท่ากับ ไม่รู้ว่า พระธรรม 
อยู่ที่ "กายกับจิต" ของตัวเอง
เท่ากับ ไม่รู้ว่า บุญคืออะไร? 
บุญอยู่ที่ไหน? บุญเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
เท่ากับ ยังหากิเลสของตน ไม่พบ!
ทั้งๆ ที่มันก็อยู่ที่ "ใจ" ของตนเอง
กินอยู่ หลับนอน เที่ยวกับมันตลอด
ทุกอย่างเกิดขึ้นข้างใน ไม่ใช่ข้างนอก

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

บุญจะให้คุณ...


บุญจะให้คุณ ต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

รู้ตนแล้วจะรู้สิ่งทั่วไป
อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ
พึงรู้ตนแล้วก็จะรู้ในสิ่งทั่วไป
เพราะ ตนนั่นแหละ เป็นเหตุ 
เป็นต้นเหตุแห่งทุกสิ่ง

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท