เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้มีสติ


จิตของเราตื่นและมีสติรับรู้ตามธรรมชาติ 
ในทางพุทธเราบอกว่า 
จิตนั้นสว่างไสวในตัวเองเหมือนเปลวเทียน 
สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือรับรู้ถึง
การส่องสว่างในตัวของจิตเอง 
เพียงแค่สังเกตคุณลักษณะในการมีสติของเราเอง 
สังเกตเห็นความจริงของการมีสติรู้ตัว 
การมีสติตามธรรมชาติของจิตนี้
ไม่เรียกร้องให้เราทำอะไรเลย 
เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้มีสติ 
สิ่งที่เราต้องทำคือ สังเกตเห็นว่าเรามีสติอยู่แล้ว

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

เพจ Tergar Thai

"Our minds are naturally awake and aware. In Buddhists terms we say that the mind is self-illuminating, like the flame of a candle. The only thing we have to do is to acknowledge the self-illumination of the mind; to simply notice our own conscious quality, notice the fact of being aware. This natural consciousness of mind does not require us to do anything at all. We don’t need to work at being conscious; all we have to do is notice that we’re conscious already. " 

Mingyur Rinpoche

Image by YHBae from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การทำจิตเพื่อพระนิพพาน


"ใครเขาจักติจักว่าอย่างไรก็เรื่องของเขา ทำจิตของเราให้เป็นปกติก็แล้วกัน จิตปกติคือจิตสงบปราศจากอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ถือเอามาเป็นสาระติดข้องอยู่ในอารมณ์ ให้เห็นเป็นธรรมดาในคำที่เกิดขึ้น ถ้อยคำนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หาสาระประโยชน์อันใดมิได้"
.
"เอาจิตรอดเข้าไว้เป็นประการสำคัญ โดยเฉพาะจิตของตนเองนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ มิใช่ไปกังวลเรื่องจิตของใครอื่น จิตของเราคิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็พึงรู้เข้าไว้ และพึงแก้ไขให้อยู่สภาพที่ถูกที่ควรด้วย"
.
"และอย่าทิ้งการตรวจสอบอารมณ์ของจิตว่า เบียดเบียนตนเองหรือเปล่า เบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่า เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเปล่า ความสงบของอารมณ์จะสมบูรณ์แบบ ก็จักต้องไม่เบียดเบียนทั้ง ๓ ประการนี้"
.
"ทำบุญเพื่อพระนิพพานก็ต้องทำจิตเพื่อนิพพานด้วย คือทำดี แต่ไม่ติดดี และรู้ว่าสิ่งไหนดี รู้ว่าสิ่งไหนไม่ดี แล้วไม่ทำอารมณ์ให้ไปเกาะทั้งดีและทั้งไม่ดี วางจิตให้อยู่ตรงกลางแบบสบายๆ นั่นเเหละ คือการทำจิตเพื่อพระนิพพาน"
.
สมเด็จองค์ปฐม
ที่มา : หนังสือ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๘ หน้า ๑๔๐
รวบรวมโดย : พล.ต.ท. นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน

Image by InspiredImages from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา