เราไม่ทุกข์เพราะความโง่ของเรา


สัมมาทิฏฐิ คือ เห็นตรงๆ
เห็นกายว่าเป็นกาย เห็นเวทนาเป็นเวทนา
เห็นจิตสักแต่ว่าจิต
อารมณ์ก็สักแต่ว่าเป็นอารมณ์
ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์
คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าเราไปจมอยู่ในมัน ก็เป็นทุกข์แหละชีวิตนี้
งั้นเราไม่ทุกข์เพราะความโง่ของเรา
แต่ทุกข์มันเป็นธรรมชาติของมัน
อย่างกายนี้เป็นทุกข์โดยธรรมชาติ
เกิดแล้วมันก็เสื่อม
ธรรมชาติมันก็เสื่อมของมันแบบนี้แหละ
พระพุทธเจ้าก็ตายเป็น ใครก็ตายเป็น เสื่อมเป็น
แต่เราจะเอาจิตเข้าไปฝังอยู่ในนั้นมั้ย
ถ้าเราฝังอยู่ในอารมณ์ เราก็ออกไม่ได้
เราจะตายทั้งเป็น ตายแล้วตายอีกอยู่อย่างนั้น
ไม่มีวันหลุดรอดจากธรรมชาติได้

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา