จุดประสงค์ของโลกุตตรธรรม


การที่เราปฏิบัติ...เพื่อมาหาตัวนี้เท่านั้น 
คือเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิต ที่จะรับอารมณ์ 
แล้วก็ไม่ให้อารมณ์นั้นติดข้อง อันนี้เท่านั้น 
ไม่มีที่ว่าจะต้องไปบรรลุอะไรพิเศษวิเศษ ไม่มีทั้งนั้น 
จุดประสงค์ของโลกุตตรธรรม มีตัวนี้เท่านั้น 
ว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เตรียมพร้อมในการรับอารมณ์ 
สร้างองค์ประกอบแห่งจิตที่ดีเอาไว้
และเตรียมพร้อมที่จะรับอารมณ์ 
เตรียมพร้อมที่จะสู้อารมณ์ที่จะมากระทบ ไม่ให้ติดข้อง... 
ไอ้ตัวนี้มีค่าที่สุด เพราะว่ามันดับทุกข์ได้

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by nonmisvegliate from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จะไม่มีคําตอบได้อย่างไร


ผู้ที่ตกในสภาวะอับจน 
ก็ไม่ควรหมดอาลัยตายอยาก 
ควรทําจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ 
ก็จะค่อยๆ หาทางออกให้แก่ตนได้ 
เพราะปัญหาทุกอย่างที่ไม่มีทางออกทางแก้ 
ย่อมไม่มีในโลก 
ดูเอาเถอะว่า แม้แต่ปัญหาเรื่องความทุกข์ 
อันเกิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
พระพุทธองค์ก็ยังหาคําตอบไว้ให้ได้ 
สําหรับปัญหาอื่นๆ อันเล็กน้อย 
จะไม่มีคําตอบได้อย่างไร

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Image by EvgeniT from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา