สติไม่ตั้งมั่น จิตจะวิ่งไปตามอารมณ์ถ้าพวกเราทุกคนนั้นกำลังของสติไม่ตั้งมั่น 
จิตของเรานั้นก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลาย 
มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น จิตเราก็ยึดมั่นถือมั่น
ว่าเป็นใจของเรา ก่อให้เกิดกิเลส
ความโลภ ความโกรธ ความหลงทุกๆ ขณะจิต 
เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน 
ก็ทำสติ ทำสมาธิ ให้ต่อเนื่อง. . .

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ถ้าสติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว...ถ้าสติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว
ไม่สามารถที่จะหลงไปตามมารยาของจิตได้
อันนั้นแหละสามารถระงับความโกรธ ความโลภ ความหลงได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี