รู้ทัน คือการทำสมาธิ
.. คิดอะไรขึ้นมา รู้ทัน รู้ให้ทัน 
เราทำอะไรก็ให้ทันการกระทำของเรา 
คิดอะไรก็ให้ทันความคิดของเรา 
พูดอะไรให้ทันคำพูดของเรา 
ให้มีสติอยู่ตลอดเวลา
อันนี้เป็นการทำสมาธิ 
ไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ 
สำคัญอยู่ที่การทำสติ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ถ้าเห็นจิตกับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งเดียวกัน
ถ้าวันใดเราเห็นว่า
จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่
เป็นสิ่งเดียวกัน
วันนั้นจะพ้นทุกข์

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล