ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงโดยสิ้นเชิงการแก้ไขภายนอก 
บุคคล สิ่งของ ไม่มีวันจบสิ้น 
ถ้าหากเราหันมาแก้ไข
จิตใจของตัวเองให้จบลงได้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงโดยสิ้นเชิง

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ปล่อยวางตามสภาพ ชื่อว่า อาสวักขยญาน


เมื่อบุคคลผู้ใดมาคลายกิเลสของตน 
กามชะโห ไม่ติดในกิเลสกาม 
ไม่ติดในพัสดุกาม 
ทิฏฐิชะโห ไม่ติดในความคิดความเห็น
อวิชชาชะโห ไม่หลงไปเห็นว่าอวิชชาเป็นวิชชา 
ปล่อยวางเสียได้ ไม่ยึดไม่ถือ 
ความชั่วก็ไม่ยึดไม่ถือ 
ความดีมีอยู่ในตนก็ไม่ยึดไม่ถือ 
ปล่อยดี คายความดี คายความชั่วออก 
ไม่ยึดชั่วเป็นของตน ไม่ยึดดีเป็นของตน 
ปล่อยวางตามสภาพ 
นั่นชื่อว่า อาสวักขยญาน 
จิตนั้นๆ ก็ไม่มีอาสวะกิเลส 
นี่เรียกว่าเป็นตัว นิโรธสัจจะ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา