รับรู้ความจริง ตามความเป็นจริง


อย่า “ ไ ห ล ” ไปกับสังขาร
อย่า “ ห นี ” ออกจากมัน
อย่า “ ห ยุ ด ” นิ่งเฉย ไม่รับรู้มัน
แต่จงรับรู้ความจริง ตามความเป็นจริง
กระทั่ง “ รู้ ” ออกมาจากใจ ว่า
ทุกสรรพสิ่งล้วน “ ว่ า ง เ ป ล่ า ”
ไม่มีสาระแก่นสาร ให้ยึดมั่นถือมั่น

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by holdosi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถึงเรายึดโลก โลกก็ไม่ยอมให้เรายึด


โลกนี้โลกแห่งสมมุติ เกิดมาเพื่อเสื่อม 
เป็นของที่เกิดมาแก่ มาเจ็บ มาตาย 
เป็นเราเพียงแต่สมมุติเรียกกัน 
เอาของที่มีอยู่แล้วมาสมมุติกัน 
เป็นของเกิดมาตาย 
โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร 
เอาใจเข้าไปถาม 
แล้วความจริงก็จะบอกเรา 
ว่าเป็นของทิ้งจริงๆ 
ของเป็นของทิ้งโดยธรรมชาติ 
เขาก็ทิ้งของเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้ว  
เขาไม่ได้ต้องการให้เราไปยึดถือเขาอยู่แล้ว 
เราไม่ต้องเจตนาไปทิ้งเขา 
เขาก็ทิ้งเขาเองอยู่แล้ว

หลวงปู่แบน ธนากโร 

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา