เมตตาคู่ปัญญา


เมื่อเราฝึกจิตให้เกิด
ความแจ้งชัดในความจริงที่ว่า
ทุกๆ สิ่งทั้งภายนอกและภายใน
ล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน
อีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องฝึกฝนจิตของเราก็คือ
การฝึกจิตให้เกิดความรักความเมตตาต่อผู้อื่น
เพราะมันจะเป็นพลังอันแก่กล้า
ที่จะสามารถทำลายความเห็นแก่ตัวได้...
ทั้งจิตที่มุ่งสู่ความหลุดพ้นอันสูงสุด
และจิตที่รักและเมตตาปรารถนาช่วยเหลือสรรพสัตว์
สองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
และจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
อันจะมีผลให้บุคคลนั้น บรรลุสู่เป้าหมายอันสูงสุด
ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

Image by DreamyArt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความเป็นธรรมดานั่นแหละอัศจรรย์ที่สุด


ธรรมะคือความเป็นธรรมดา 
ความเป็นธรรมดานั่นแหละอัศจรรย์ที่สุด 
พิสดารที่สุด ประเสริฐที่สุด 
เพราะมัน “หยุด” 
หยุดความพิสดาร 
หยุดความเป็นไปของวัฏฏะทั้งปวง !
...ในสายทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ 
การที่เราเจริญอยู่ในเส้นทาง
ที่เป็นธรรมดานี้ คือวิถีทางที่ปลอดภัยที่สุด !

พระอาจารย์คม อภิวโร
ดูเพิ่มเติมที่ 


Image by DreamyArt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา