สติเจริญขึ้นจริง


ถ้าฝึกรู้ความโกรธ
จนอธิบายตัวเองได้ถูกว่า
เกิดอะไรขึ้นก่อนโกรธ
เกิดอะไรในใจขณะความโกรธยังคงอยู่
เกิดอะไรภายหลังความโกรธดับ
แปลว่าสติเจริญขึ้นจริง
รู้จักความโกรธจริง
เห็นว่าความโกรธไม่ใช่คุณจริงๆ
รู้แจ้งด้วยจิตที่เบาสบายว่า
ไม่มีตัวคุณอยู่ในความโกรธที่ล่วงลับไปแล้ว

ดังตฤณ

Photo by Drew Colins on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

  

เลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง


การมีความรู้ต่าง ๆ มากมายหลายประเภทนั้น
ไม่อาจจะเปรียบกับการ ..ที่สามารถ 
"เพิกถอน" เสียได้ซึ่ง การแสวงหาทุกสิ่ง
ซึ่งการทำได้อย่างนั้น 
เป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง 

คำสอนฮวงโป
ท่านพุทธทาสภิกขุ

Photo by 郑 无忌 on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา