ระวังความเพียรที่สูญเปล่า


ระวังความเพียรที่สูญเปล่า 
เพียรดีแต่โง่เขลา เป็นพลังงานที่สูญเปล่า 
ธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายในโลก
เกิดเองดับเองเป็นธรรมดา 
ใครเห็นแล้วรู้แล้ว ท่านว่ามีธรรมจักษุ 
ผู้เห็นธรรม ต้องศึกษาธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติ 
พิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ธรรมชาติไม่มีพิษเป็นภัยกับจิตใจ 
ให้มีใจปรับเข้าได้กับธรรมชาติ 
แต่ธรรมดาของดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ
ก็มีวิปริตแปรปรวน  
ชีวิตจิตใจก็เป็นธรรมดา มีความแปรปรวน 
ป่วย เจ็บ แก่ ตาย 
ไม่ควรขุ่นมัวร้อนใจเป็นทุกข์กับธรรมดา 
หลงไปกับธรรมชาติ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ 
ปล่อยพลังชีวิตให้สูญเปล่าไปกับธรรมชาติ 
เป็นพลังความเพียรให้เกิดความโง่เขลา 

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by shogun from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเป็นธรรมชาติ


ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเป็นธรรมชาติ
การทำงานทำหน้าที่ของสัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ ที่สักแต่ว่าทำงานทำหน้าที่
ความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความไม่รู้
บวกกับความเคยชินที่จะมีตัวตน
เข้าไปยินดียินร้าย
จึงนำพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์
การฝึกกลับมารู้สึกตัวจึงเป็นกระบวนการ
พาใจหลุดออกจากการจ่อมจม
ในความรู้สึก ความนึกคิด และอารมณ์
ซึ่งเมื่อสามารถหลุดออกมาได้บ่อยๆ มากขึ้น
จะทำให้เกิดการสังเกตเห็น เหตุแห่งทุกข์
เห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ 5
การทำงานของการกระทบทางอายตนะ
การทำงานของปฏิจจสมุปบาท
เพราะฉะนั้นหมั่นกลับมารู้สึกตัว
ให้มากเข้าไว้จะช่วยนำทางสู่การประจักษ์แจ้งได้
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา