ให้หมั่นเพ่งโทษของตนให้หมั่นเพ่งโทษของตนไว้เนืองๆ 
และแก้ไขสิ่งที่ชั่วให้กลับเป็นดี พระพุทธเจ้าทรงตรัสข้อนี้ว่า 
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 
คือทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา 
ทำเทวดาให้เป็นพรหม 
ทำพรหมให้เป็นอริยะ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

อย่าไปดูผู้อื่นให้ดูตรงนี้ อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมาก
ไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของ
ใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้
ขัดแย้งต่ออรรถต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คนทั้งหลายก็อยู่กับทุกข์คนทั้งหลายเขาก็อยู่กับทุกข์ ทุกข์ ทุกข์ ทั้งนั้น 
แต่ไม่รู้จักทุกข์ จึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก