ผู้เข้าถึง พระสัทธรรม แท้จริง


ผู้เข้าถึง พระสัทธรรม แท้จริง
ไม่ใช่ผู้ที่ต้องหลีกเร้น 
ปลีกวิเวกอยู่เพียงลำพัง
แต่เป็นผู้มี "ใ จ เ ป็ น อิ ส ร ะ" 
อยู่กับบุคคลธรรมดาทั่วไป
อยู่กับความวุ่นวายของโลกปุถุชน 
ได้อย่างปกติสุข...

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Photo by sam su on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความเข้มแข็งที่แท้จริง


ความเข้มแข็งที่แท้จริง
ไม่ใช่ความสามารถในการทนได้
แต่เป็นความสามารถยอมรับตามจริง
ว่าโลกไม่เที่ยง
เพราะเมื่อรับมือได้
โลกก็ทำให้ใจหวั่นไหวไม่ได้ ด้วยเหตุดีร้ายใดๆ
ความสามารถที่จะเห็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยง
คือความสามารถจะเป็นสุขได้
ในท่ามกลางกองทุกข์ อันใหญ่หลวง

ดังตฤณ

Image by Daniel_Nebreda from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา