ผู้ปฏิบัติจะพ้นได้ ต้องสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ...ผู้ปฏิบัติจะพ้นได้ ต้องสำรวมตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจของตน อย่าได้ยินดียินร้าย
และมั่นคงในศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐
เมื่อเจตนาละเว้นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
บริสุทธิ์ทั้ง ๓ ไม่ทำบาปในที่ลับและที่แจ้ง
เจตนาทำบาปไม่มี จึงพ้นอบายภูมิ
เราพาตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เข้าสู่บารมี
ทศบารมี ทศอุปปารมี ทศปรมัตถปารมี
ให้เต็มรอบเพียงใด เราก็จะพ้นภัยเกิดตายนั่นเอง

หลวงปู่บุดดา ถาวโร