มีสติระลึกรู้ตัวไปทั่วทุกสิ่ง
มีสติรู้ตัวทุกอิริยาบถของร่างกาย 
มีสติระลึกรู้ตัวตั้งแต่ตื่นนอนลืมตาขึ้นมาว่า 
ตื่นแล้วกำลังจะลุกขึ้นนั่ง ย่างก้าวเดินเข้าห้องน้ำ แปรงฟัน อาบน้ำ ขับถ่าย ฯลฯ 
มีสติระลึกรู้ตัวไปทั่วทุกสิ่ง 
ทั่วทุกอิริยาบถ เคลื่อนไหว ยืน เดิน นั่ง นอน 
เหลียวซ้าย แลขวา ก้าวหน้า ถอยหลัง ก็ทำสติตามรู้ทุกอย่างไป 

แม้จะยังไม่บริบูรณ์ ด้วยจิตหนีหายหลบไป 
เมื่อรู้ตัวก็กำหนดสติต่อไป 
จะเกิดผล เป็นผู้มีพลังสติคุมจิต ตั้งมั่นเกิดสมาธิ


หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสงบที่แท้อยู่ที่รู้ทันความไม่สงบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ารู้ความจริง จิตใจก็ไม่แปรปรวนธรรมชาติของร่างกายคือ เกิดขึ้น แปรปรวน ดับไป 
ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาตินี้ จิตของเราก็จะแปรปรวนไปด้วย 
ไม่มีความสุข เย็น สงบ เท่าใดนัก 
จิตก็ยังสับสนวุ่นวาย แปรปรวนไปตามอาการของเวทนา
ที่เกิดจากดินฟ้าอากาศ 
แต่ถ้าเรารู้ความจริง จิตใจของเราก็ไม่แปรปรวนไปตามดินฟ้าอากาศ 
เราตั้งใจดูมันเฉยๆ ไม่เป็นไปกับอาการของเวทนา
ที่เกิดจากไตรลักษณ์ตลอดเวลา 
เราจึงมาศึกษาปฏิบัติธรรม 
เพื่อที่จะไม่ให้ใจของเราแปรปรวนไปตามสิ่งแวดล้อม

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำอย่างไรจิตจึงจะน้อมเข้าสู่นิพพานทำอย่างไรจิตจึงจะน้อมเข้าสู่นิพพาน

คือ การไม่ทำตน ไม่ผูกพันอยู่กับกรรม ที่เป็นตัวก่อให้เกิดและความตาย 
ที่ใจมีความปรารถนา ที่นั้นย่อมเป็นที่เกิดที่ตาย  
จิตที่หมดความปรารถนา อารมณ์ทั้งปวง 
ไม่ติดยึดมั่นทั้งปวง ทั้งภายในภายนอก 
เพราะดับอารมณ์ปรารถนาในจิตเสียได้ จิตจึงน้อมเข้าสู่นิพพานเอง

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา