ทุกข์มีอยู่แต่...หาคนทุกข์ไม่ได้


เป็นเพราะไม่รู้......
ไม่รู้ตามจริงว่า....ความทุกข์
จะไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานเลย
ถ้าไม่มีเราเข้าไปยึดเอาไว้เอง
ความทุกข์เป็นความจริงของธรรมชาติ
แต่ความทรมานเพราะทุกข์นั้นเป็นส่วนเกิน
ให้รู้สึกตัวนะ 
รู้สึกตัวแล้วจะสามารถ
ถอนความเป็นเรา
ออกมาจากทุกข์ได้ จึงเป็นว่า 
ทุกข์มีอยู่แต่...หาคนทุกข์ไม่ได้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Ri_Ya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา