ความสมบูรณ์ของชีวิตคือ ทำตัวเองให้เป็นผู้ไม่มีอะไรเลยในโลก
การที่ได้รู้-ได้เห็น-ได้เป็น-ได้มี...ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น 
พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าไม่ใช่ความสมบูรณ์ของชีวิต...
ความสมบูรณ์ของชีวิตนั้นคือ 
ทำตัวเองให้เป็นผู้ไม่มีอะไรเลยในโลก 
ถ้าเราทำตัวเองให้เป็นผู้มีอะไรอยู่แล้ว...จะไม่เห็นอะไรเลย
แต่ถ้าทำตัวเองให้เป็นผู้ไม่มีอะไรเลย...
ก็จะได้เห็นอะไรมากมายในโลกของความเป็นจริง


พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

จิตใจที่กระเพื่อมออกของเราคือตัว “สมุทัย”
จิตใจที่กระเพื่อมออก ของเรานี่เอง 
คือตัว “สมุทัย” ที่เป็นสาเหตุแห่ง “ทุกข์” ในวัฏสงสาร ...
จึงต้องมี “มรรค” คือสติบารมีที่แข็งแกร่ง 
เป็นตัวแทนของพระศาสดา 
นำพาไปสู่ “นิโรธ” คือความพ้นทุกข์ได้


หลวงพ่อไม อินทสิริ