ภาวนาเพื่อให้ละเขาภาวนาเพื่อให้ละ ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอา..

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

พระพุทธรูปมิใช่พระพุทธองค์          การที่เธอมีพระพุทธรูป ก็ไม่ได้หมายความว่ามีพระพุทธองค์ประทับอยู่บนรถ พระพุทธรูปมิใช่พระพุทธองค์ ไม่ว่าพระพุทธรูปนั้นจะทำด้วยพลาสติกหรือหยกก็ตาม เพียงแค่มีใครสักคนหนึ่งในรถหายใจและมองในวิถีแห่งสติ พระพุทธองค์ที่แท้จริงก็จะปรากฎขึ้น

                                                                                             ท่านติช นัท ฮันห์