อย่าไปห้ามความคิด
ให้เห็นความคิด 
อย่าไปห้ามความคิด 
และอย่าไปยึดถือ ให้ปล่อยมันไป

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ