อยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น ประเสริฐสุดการอยู่อย่างไม่สูญเสียอิสรภาพ 
อย่างที่ว่าอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น 
หรือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
...ถือว่าเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐสุด 
ตามพุทธภาษิตว่า “ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฐํ”
(ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๐)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ธรรมะเป็นของจริง
ธรรมะเป็นของจริง ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง
ธรรมทั้งหลาย จำได้ง่าย รู้ได้ยาก
เหมือนครกสาก ไม่รู้รส บดอาหา
รสของเกลือ ผู้ที่เชื่อ ต้องรับประทาน
รสมันหวาน รู้ด้วยใจ ภายในตน


หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต

ถ้ามีกรรมฐานกำกับ จะควบคุมใจได้แม้เราจะเป็นผู้ทำการงานอยู่ก็ตาม
ถ้าเรามีกรรมฐานกำกับไปด้วย
จิตใจของเราจะไม่ร้อนเกิน
ความโลภ ความโกรธ ความหลง
มันจะไม่แรงเกิน มันจะรู้จักคลี่คลาย 
จะอยู่ในความควบคุม
ถ้าเป็นผู้มีสติ ดูกายดูใจอยู่เสมอ
พอจิตมันจะโกรธ มันก็รู้แล้ว
มันรู้จักใจตัวเองอยู่
สติสัมปชัญญะเข้าไปรู้
มันก็จะรู้จักดับ รู้จักคลาย รู้จักควบคุม

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

สติจะนำพาเกิดญาณปัญญาการศึกษาหลักของศาสนาก็ตั้งต้นจากการมีสติดูกาย ดูใจ 
กายใจเป็นตำราเล่มใหญ่ในทางศาสนาและทุกๆ ศาสนา 
สติเปิดตำรากายใจ จนได้คำตอบ กายใจจะบอกความจริงแก่ผู้มีสติเอง 
ไม่ต้องคิดหาเหตุผลอะไร สติจะนำพาเกิดญาณปัญญา รู้แจ้ง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ผู้มีปัญญา พึงตัดคำว่าอยาก          ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ อยากได้ยิ่งหนี อยากมียิ่งยาก ฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญาพึงตัดคำว่า อยาก ออกเสียก่อนที่จะลงมือกระทำการใด จะช่วยให้งานนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

                                                                                                              หลวงปู่สาม อกิญจโน