ละทิ้งอารมณ์ได้ ก็ย่อมจะพบจิต
ละทิ้งอารมณ์ได้ ก็ย่อมจะพบจิต 
จะพบจิต 
ก็ต้องทำให้ว่างจากอารมณ์


หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอ
ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอ เมื่อคนมีสติความระลึกได้ 
สัมปชัญญะความรู้สึกตัวอยู่เป็นนิตย์แล้ว ก็จะรู้สึกได้ทันทีว่า 
วิญญาณความรู้สึกนี้ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไปตามกันทั้งหมด 
ให้กำหนดแต่ความรู้ไว้อันเดียว ไม่ให้เกี่ยวข้องในอารมณ์อื่น 
ทำความรู้ไม่ให้หวั่นไหว ใจนั้นย่อมได้รับความสงบนั้นแลชื่อสมถะ


ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจเป็นกลาง จะได้เพื่อนที่แท้จริงเมื่อเราทำใจให้เป็นกลางได้ 
จิตของเราจะก้าวเข้าสู่ญาติที่แท้จริง เพื่อนที่แท้จริง 
กัลยาณมิตร เพื่อนที่ดีที่สุดของเรา ได้แก่ความสงบใจ 
ใจจะเกิดความสงบขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องหลับตา
เกิดจากการคิดถูก เมื่อเราคิดถูก ก็เป็นสัมมาทิฐิ
เพราะเราเห็นถูก คิดถูก เรียกว่าดำริ
จึงเป็นสัมมาสังกัปโปในมรรคองค์ ๘

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา