สิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างแท้จริง


สิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างแท้จริงเลยก็คือ
อารมณ์ความคิด และความรู้สึกต่างๆ
เป็นได้แต่เพียงแค่รู้....
รู้ว่ามันเกิดมา บังคับไม่ได้
เมื่อใดเห็นว่าสามารถควบคุมได้
เมื่อนั้นแสดงว่า กำลังตกอยู่ภายใต้
กระแสแห่งภวตัณหา และวิภวตัณหา...

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา