ศีลอยู่กับทุกคนแล้ว ทำไมไม่รักษา           คำว่าศีล ศีลอยู่กับทุกคนแล้ว ทำไมไม่รักษาล่ะ เรามาขอศีลกับพระ ก็เท่ากับโกหกพระเรื่อยไป เรามีศีลอยู่แล้ว ไม่ปฏิบัติ แล้วมันจะดีได้อย่างไร...เรามีสองขา สองมือ ศีรษะหนึ่ง  นี่แหละเขาเรียกว่าศีล ศีลจะรักษาผู้มีศีล ผู้ปฏิบัติศีล เราจะถึงความสุขความเจริญได้ก็เพราะศีล...

                                                                                           หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
                                                                                                  

จะถึงธรรมต้องอดทน
จะถึงธรรมต้องอดทน...ให้พยายามเข้า
มันเป็นของยากนั่นแหละ...ของดีมันก็ยาก
พระพุทธเจ้าท่านก็วางไว้ให้พวกเราหมดแล้ว...
ทำกับข้าวไว้ให้กับพวกเราหมดแล้ว...
จะกินหรือไม่กิน...
ถ้าไม่กินก็ท้องแห้ง ถ้ากินก็อิ่ม...

หลวงปู่ทา จารุธัมโม


จิตชอบดิ้นรนไปในอกุศล           ธรรมดาจิตและใจนี้ เป็นสิ่งไม่มีตัวตน เป็นนามธรรมเห็นได้ยากนัก กลับกลอกไปมา ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปในฝ่ายอกุศลทางต่ำอยู่ร่ำไป เหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำฉันนั้น ถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว มารมายา ความรัก ความชัง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะไหลเข้าสู่จิตนี้ ทำให้เราได้ก่อวัฏฏะ ก่อภพ ก่อชาติ ไม่มีที่สิ้นสุด

                                                                                      ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร


อยากทำ ไม่ถือว่าเป็นกิเลส
         อยากทำ ไม่ถือว่าเป็นกิเลส อยากได้ผลของการกระทำ นั่นแหละคือกิเลส การอยากทำความดีก็ไม่เป็นกิเลส ขอให้ทำมากๆ แต่ถ้าเราอยากได้ผลของการทำความดี นั่นแหละจะเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์

                                                                                                     ชยสาโรภิกขุ