ทำอะไรให้ใจระลึกรู้อยู่กับสิ่งนั้น
ทำอะไรให้ใจระลึกรู้อยู่กับสิ่งนั้น
ไม่อยากไม่หวังไม่เอาไม่มีไม่เป็น...
สิ่งที่ตามมาคือปัญญาเกิด
คือเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลาย 
เป็นเพียงทุกข์เกิดดับเท่านั้น

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา