เกิดตาย อยู่ที่ใจ “ไม่รู้”เกิดมาแล้ว
อย่าเห็นแต่ ความเกิด
ให้เห็น ความตาย ด้วย
เกิดตาย อยู่ที่ใจ
“ไม่รู้”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

Link to the photo

กิริยาของจิตที่สงบนิ่ง...


กิริยาของจิตที่สงบนิ่ง รู้ตื่น เบิกบานอยู่
เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้า
เมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ ตื่น เบิกบาน
ให้ทรงไว้ได้เป็นเวลานานๆ
อันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งกิริยาของพระธรรม
เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว
มีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตใจโดยอัตโนมัติ
อันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความตายเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณ


          ความตายไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตของชีวิตเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณ ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจิตที่สงบเป็นกุศล ไม่เพียงช่วยให้ตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานแล้ว ยังสามารถนำพาผู้ตายไปสู่สุคติ เป็นการยกระดับจิตใจให้เข้าสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ยิ่งผู้ใกล้ตายนั้นมีสติเต็มที่ เห็นโทษของความติดยึดในสังขารหรือความสำคัญมั่นหมายในตัวตน จนสามารถละวางได้อย่างสิ้นเชิง ก็จะเข้าถึงความวิมุติหลุดพ้นคือนิพพานได้ทันที

                                                                                            พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ผู้จะไปพระนิพพานได้ ท่านไม่ห่วง          ..มัวแต่ห่วงโลกอยู่ เลยไม่ได้ไปพระนิพพาน ผู้จะไปพระนิพพานได้ ท่านไม่ห่วง ไม่มีห่วงโลก ห่วงใดๆ ทั้งนั้น เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่านตัดขาดพรวดไปเลย ไม่มีอีกแล้ว เรียกว่าตัดกิเลสตาย คลายกิเลสหลุด ถึงวิมุตติ มรรคผลนิพพาน สว่างโร่ ไม่มืดอีกแล้ว..

                                                                                            หลวงปู่ท่อน ญาณธโร