อย่าให้อารมณ์ปรุงแต่งมาสอดแทรก
ละครนี้ถ้าปิดได้โรงเดียวที่จิตของเรา 
ละครโรงอื่นที่จักแสดงอยู่ดาษดื่นทั่วโลก
ไตรภพจบจักรวาลก็ไม่มีความหมาย
จงหมั่นตั้งใจรูดม่านปิดให้ดีๆ 
อย่าให้อารมณ์ปรุงแต่งมาสอดแทรก 
เข้ามาแสดงบทบาทแห่งละครโรงนี้ได้

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 1 
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

‪คนรู้ทุกข์‬ ไม่เป็นทุกข์คนเป็นทุกข์ ...
เพราะไม่เคยกำหนดรู้ทุกข์ 
‪คนรู้ทุกข์‬ ...‪ ‎
ไม่เป็นทุกข์
พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโน

ต้องหมั่นกรุณาตัวเอง          ใครจักกรุณาไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ตัวของเจ้าเอง ต้องหมั่นกรุณาตัวของเจ้าเอง . . . จงรู้เอาไว้เถิดว่า คราวใดที่เจ้ายังอารมณ์จิตให้เร่าร้อนไปด้วย ไฟโมหะ โทสะ ราคะนั้น เจ้าได้สิ้นความกรุณาแก่ตัวเจ้าเอง

                                                                                 ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 1
                                                                        รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

เราไม่มีหน้าที่ทุกข์
เราไม่มีหน้าที่ ทุกข์ 
แต่เรามีหน้าที่ รู้จักทุกข์ 
นี้เป็นประการที่หนึ่ง
คือรู้จักปัญหา ตามที่เป็นจริง


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)