ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ใช่ของเธอจักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...
กายะ...มโน ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย
สิ่งเหล่านั้น อันเธอละเสียแล้ว
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์...
และความสุขแก่เธอ แล.

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙

การซักฟอกจิตใจ ต้องอาศัยความตั้งมั่นของใจการซักฟอกจิตใจนั้น จะต้องอาศัยความตั้งมั่นของใจ 
คือสมาธิ ฝึกอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นให้สงบ 
เพื่อจะพินิจพิจารณาสภาวะต่างๆ ให้เห็นตามความเป็นจริง 
ถ้าจิตไม่สงบ จิตไม่ตั้งมั่น จิตไม่มีกำลังของสมาธิ 
ถึงจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมขนาดไหน ...
พิจารณาไปก็กลายเป็นสัญญ
ไม่สามารถขับไล่กิเลสตัณหา ออกไปจากจิตใจของตัวได้

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

สิ่งที่ผ่านมาก็เหมือนพยับแดดสิ่งที่ผ่านมาก็เหมือนพยับแดด 
เดี๋ยวมันก็สลายไป ผ่านไปแล้ว 
ให้เรารู้จักรู้แจ้ง 
ตรงนี้เองที่เราจะต้องปฏิบัติ 
ว่าเราจะไม่ตามอารมณ์ 
ไม่ตามสิ่งแวดล้อมไป 
ถ้าเราตามไปก็จะมีความเกิด 
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ...
ความพลัดพราก มีความทุกข์มาก 
มีความทุกข์หลาย ... 

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม