“รู้” ได้โดย “มิได้ยึดถือ” คือการข้ามความหลง

มีคำถามว่า การ “ข้ามหลง” จะข้ามด้วยวิธีไหนได้หนอ
ตอบย่อๆ พอฟังได้ง่ายๆ ว่า ข้าม “ผู้รู้”.
“รู้” ได้โดย “มิได้ยึดถือ” ว่า ผู้รู้เป็น “เรา เขา สัตว์ บุคคล ตัวตน”
ในขณะจิตใดๆ เลยแล้วได้ เรียกว่าเรา “ข้ามความหลง” ได้โดยสิ้นเชิง 
โดยประการทั้งปวง 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต