ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทอปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ    
ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด  

พุทธภาษิต

การเอาชนะคนอื่น..การเอาชนะคนอื่นด้วยวิธีใด
ได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ตลอดกาล

พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ