ทำลายความยึดมั่นถือมั่น คือทำลายกิเลส
เมื่อเรามาทำลาย
ความยึดมั่นถือมั่นในกายใจได้แล้ว 
นั่นคือการทำลายกิเลส 
คือการทำลายภพและชาติ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ถ้าเราหลงร่างกระดูก ก็เรียกว่าหนอนเหมือนกัน
ราไปติเตียนแมลงวันว่าหลงของบูดของเน่า 
เรากลับไม่ติเตียนเราว่าหลงของบูดของเน่า 
เราสำคัญว่าสกลกายของเรามันสวยมันงาม 
เราไปเพ่งโทษแต่แมลงวันและหมู่หนอน 
ตัวของพวกเราก็เป็นหนอนเหมือนกัน ...
ถ้าเราหลงร่างกระดูก ก็เรียกว่าหนอนเหมือนกัน

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต