โลกนี้เหมือนคุกขังสัตว์โลกนี้เหมือนคุกขังสัตว์ 
เราชอบมาเกิด เพราะว่ามีของเล่นของหลอก 
นักปฏิบัติจะหาทางออกอยู่เสมอ 
เมื่อถึงเวลาจังหวะมี 
ก็ดีดปึ้ง บินหนีออกไปเลย

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

อย่าสนใจเรื่องอื่นนอกจากกิเลสและธรรมอย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่ หรือบุคคลใดๆ 
ว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลา
และล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรม ซึ่งมีอยู่ที่ใจ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต