ปฏิบัติให้รู้ที่ตัวเรา          ดังนั้น จึงปฏิบัติให้รู้ที่ตัวเรา ไม่ต้องไปรู้ใครที่ไหน ไม่ต้องไปรู้เทวดา ไม่ต้องไปรู้สวรรค์ ไม่ต้องไปรู้นรก ไม่ต้องไปรู้ใครทั้งนั้น ...หลักธรรมคุณที่ว่า สันทิฎฐิโก อันผู้รู้จะพึงเห็นเอง มันไม่ใช่ไปรู้จากตำรับตำรา เรารู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง ...อกาลิโก แปลว่า ไม่ประกอบกาล และเวลา จะเป็นเวลาไหนก็ตาม การปฏิบัติธรรมะ ต้องปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจ ถ้าเรามีลมหายใจอยู่ ก็ต้องปฏิบัติธรรมะ ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะ ก็ชื่อว่าเราหมดลมหายใจ เป็นอย่างนั้น

                                                                                   หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ


ติดตำรา เลยไม่รู้ตัวเรา          การปฏิบัติธรรมะข้อแรกที่สุดนั้น เราต้องปฏิบัติที่ตัวเรา เพื่อให้รู้ที่ตัวเรานี่เอง ที่เราศึกษาในตำรับตำรา นั่นก็ชี้เข้ามาที่ตัวเรา แต่เราเลยไปติดตำรับตำรา ก็เลยไม่รู้ที่ตัวเรา

                                                                                            หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

มีสติคุมใจคือตั้งตนไว้ชอบอัตตสมมาปนิธิ ตั้งตนในที่ชอบ 
ท่านกล่าวว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสุด
ให้มีสติควบคุมใจของตน 
อันนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบอย่างสูงสุด

หลวงปู่ขาว อนาลโย