รื้อเรือนของตัณหาผู้สร้างภพ
ความคิดของเราทุกอย่าง เราคิดถึงตรงไหน 
ตรงนั้นแหละ เป็นภพเป็นที่อยู่อาศัยของจิต 
เรือนของตัณหา คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 
ดังนั้น เราต้องทำจิตให้ว่างจากรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 
เราจึงจะรื้อเรือนของตัณหาผู้สร้างภพได้ 
เพราะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ นั่นแหละคือภพของจิต


พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตอยู่นอกตัว ไม่สว่างไสว
จิตเป็นเรื่องแปลก จิตเราอยู่ข้างนอก 
จิตของเราไม่สว่างไสว เป็นจิตที่มืด 
แต่ถ้าจิตได้ถูกอบรมให้อยู่ในตัวได้ 
จิตเองจะเจิดจ้าสว่างไสวในตัวมันเอง 
อย่างอัศจรรย์ใจขึ้นมา 
จิตสงบพิจารณาอยู่ในตัว
ท่องเที่ยวในกายนคร จิตจะแจ้งขึ้นๆๆๆ 
เราจะอัศจรรย์ว่า อย่างนี้ก็มีหรือ? ..


พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา