วิปัสสนาคือการฝึกจิตให้เป็นปกติการเจริญวิปัสสนา
เป็นเรื่องของการฝึกจิตใจ
ให้มีความเป็นปกติ
ให้จิตมีสติ...รู้ตื่นอยู่ภายใน
ปล่อยวางอยู่ในตัว...
รู้...ดู...เท่าทันอยู่
แต่ว่าไม่บังคับ ไม่กดข่ม
มีความเป็นปกติ เป็นธรรมดา
นั่นแหละคือ ภาวนา 
เป็นความเจริญของสติ

เขมรังสี ภิกขุ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
หน้า ๔๔