ความผิดพลาดคือก้าวย่างใหม่
ในความผิดพลาดมักมีสิ่งดีงามแฝงอยู่เสมอ
ความผิดพลาดคือก้าวย่างใหม่
แต่เรามัวเสียใจจนมองไม่เห็นสิ่งดีนั้น
ในสมัยพุทธกาล เจ้าชายสิทธัตถะ
ก็ทรงเผชิญกับความผิดพลาด...
มาตลอดระยะเวลา ๖ ปีก่อนตรัสรู้
พระองค์ทรงทดลองความจริงของชีวิต
ด้วยวิธีทรมานร่างกายต่างๆ นานาอย่างรุนแรง
จนท้ายที่สุด ความผิดพลาดทั้งหมด
ก็หลอมรวมกัน กลายเป็นองค์ความรู้แจ้งประจักษ์ท่านเขมานันทะ (อ.โกวิท อเนกชัย)
เรียบเรียงโดย สิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ