เมตตาธรรมประเสริฐสุด


         การที่เราคิดจะทำอะไรที่หวังเกื้อกูลผู้อื่น อาตมาบอกว่าเหนื่อยเท่าไรอย่ากลัว เพราะหนทางนี้ประเสริฐสุดแล้ว การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ จุดมุ่งหมายคือการเกื้อกูล ไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะ  แม้แต่การบำเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ จนถึงที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ยังมีความปรารถนาหวังเพียงการเกื้อกูล

                                                                         พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

จิตเราไม่ชอบอยู่นิ่งจิตเราไม่ชอบอยู่นิ่ง มักจะวิ่งแส่ส่ายไปมาตลอดเวลา
เราจึงคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่ได้หยุดหย่อน
พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักรักษาจิตของเรา
ให้อยู่แต่ในที่ที่คุ้นเคย อยู่ในถิ่นของพระบิดา
จะได้ไม่ถูกกิเลสชักนำให้ไปในทางที่ผิด
ลมหายใจ คือ สถานที่ที่หาง่ายและคุ้นเคยกับเราที่สุด
เพียงแค่คอยตามรู้ลมหายใจเข้า ออก สั้น ยาว

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

รู้ธรรมมาก แต่ปฏิบัติน้อย....นกน้อยทำรังแต่พอตัว มีแค่นี้ใช้แค่นี้ 
ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ ธรรม 
รู้น้อย แต่ทำให้มันได้ 
รู้ธรรมมาก แต่ปฏิบัติน้อย 
ไม่เข้าท่า..

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ