ความเพียรขึ้นอยู่กับสติ หรือปัญญา
          ความเพียรไม่ขึ้นอยู่กับการยืน การเดิน การนั่ง การนอน แต่ขึ้นอยู่กับสติ หรือปัญญา ถ้าเรามีสติประคับประคองจิตใจของเราอยู่เสมอ รู้ความเคลื่อนไหวของใจตนเอง ทั้งที่จะเป็นไปในทางที่ผิดและที่ถูก ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียร

                                                                                          หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ยิ่งปล่อยวางได้ ก็ยิ่งใกล้พุทโธมาก          ...การจะถึงพุทโธ หรือเห็นพระพุทโธ ณ ที่นี้ ก็ด้วยการสงบสังขาร ปล่อยวางสงบเมื่อใด ปล่อยเมื่อใด ก็ย่อมจะถึง หรือเห็นพุทโธเมื่อนั้น...และก็ไม่ต้องสงสัยหรอกว่า การปล่อย การวาง จะเป็นการเดินทางผิด เพราะทางถึงทางพ้นทุกข์ มีทางเดียว ทางอื่นไม่มี.......ยิ่งปล่อยวางได้ ก็ยิ่งใกล้พุทโธมาก ยิ่งนึกคิดมาก ยึดถือมาก ก็ยิ่งไกลพุทโธออกไป

                                                                                                                หลวงปู่ดาบส สุมโน

เราปฏิบัติเพียงเพื่อรู้แจข้งในปัจจุบันขณะธรรมของพระพุทธเจ้านั้น
เป็นคำสอนที่ตรง  
การฝึกปฏิบัติของเรา
มิได้มีความมุ่งหมายที่จะ
ให้สำเร็จบรรลุมรรคผลอันใด  
แต่เพื่อให้รู้แจ้ง
ในปัจจุบันขณะเท่านั้น

พระอาจารย์สุเมโธ