พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใน
เราทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์
แต่เป็นวิทยาศาสตร์ภายนอก 
เน้นแต่เรื่องภายนอก 
เราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์
ที่จะมาเน้นภายในตัวเราเอง 
เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายนอกมันก็ดี ...
แต่มันก็ไม่ดียิ่งเท่ากับที่
เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในตัวเรา 
พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาเน้นเข้าหาตัวเอง 
เพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในที่จะแก้ไขตัวเอง 
มันถึงจะเป็นการทำที่สุดแห่งความทุกข์หรือกองทุกข์ได้ 

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

พุทธะหรือโพธิจิต
พุทธะหรือโพธิจิตนี้ เมื่อได้รับการกระตุ้นระดับหนึ่ง 
จะตื่นขึ้นและผลิบาน
จึงเรียกว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมนุษย์ทุกคนไปถึงได้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Link to the Photo