เป็นสักแต่ว่า อยากหรือไม่อยาก


ความอยากหรือไม่อยากนี้ มันมีอยู่ตลอดเวลา 
แต่สำหรับผู้มีปัญญานั้น
อยาก ก็ไม่มีอุปาทาน
ไม่อยาก ก็ไม่มีอุปาทาน
เป็นสักแต่ว่า อยากหรือไม่อยากเท่านั้น 
ถ้าพูดตามความจริงแล้ว 
มันก็เป็นแค่อาการของจิต 
อาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง...

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by graham5399 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาสิ่งอันใดวางลง นั่นแหละ คือ ธรรม


ในโลกนี้ มันต้องใช้
สิ่งที่เขาเรียกว่า ปัญญา รู้คิด และ ปัญญา รู้จำ
แต่ในทางธรรม มันกลับกัน
ความรู้ทั้งหลายเหล่านั้น ล้วนต้องวางลงก่อน
สิ่งอันใดยึดอยู่ ไม่ใช่ธรรม 
สิ่งอันใดวางลง นั่นแหละ คือ ธรรม
เพียงแค่มีหรือรู้ แต่ไม่ได้เอามาเป็นเจ้าของ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา