บางครั้งการสูญเสียเป็นสิ่งดี


อย่าเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต คือสิ่งที่เราจะต้องได้มา 
บางครั้ง บางโอกาส 
การสูญเสียหรือการเสียสละ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

สิ่งที่ถูกต้อง...สิ่งที่ถูกต้อง ใช่ว่าต้องถูกใจ สิ่งที่ไม่ถูกใจ ใช่ว่าจะไม่ถูกต้อง

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ความสงบอยู่ที่ใจไม่ยินดียินร้าย          อะไรคือความสงบ การไม่ได้ยินเสียงนั่นหรือคือความสงบ...เราบอกไม่ใช่ เสียงมีอยู่ แต่ใจยังสงบ ก็แสดงว่าความสงบ มันไม่ใช่ความเงียบหรือไร้เสียงที่มันดังขึ้นมา แต่ความสงบอยู่ที่ ใจอันไม่เข้าไปติดยินดี เข้าไปยึดยินร้าย ในสิ่งที่มาสัมผัส มากระทบ มาถูกต้อง มันก็เป็นเพียงว่าคือเสียง แต่ใจนั้นก็ยังปรกติอยู่

                                                                        พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต