เมื่อศีลเข้าถึงจิตเข้าถึงใจเมื่อศีลเข้าถึงจิตเข้าถึงใจแล้ว 
เราไม่ต้องรักษาศีล 
ศีลกลับมารักษาตัวเราเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สมาธิกับการปล่อยวางสมาธิเป็นเครื่องสงบใจ ส่วนเรื่องการปล่อยวาง เป็นเรื่องของปัญญา

 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

ผู้เข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้าใครก็ตามรู้แจ้งชัดว่าอายตนะทั้ง 6 ไม่ใช่ของจริง 
ขันธ์ทั้ง 5 เป็นภาพลวง และรู้แจ้งชัดว่า 
ไม่มีสิ่งใดสามารถตั้งอยู่ได้ในกายนี้
คนนั้นย่อมเข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้า

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

จิตนำมาทั้งกิเลสและปัญญาจิต ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้ว
มีแต่จะนำกิเลสมาทับถมถ่ายเดียว
ตรงกันข้าม ถ้าผู้ใดได้ฝึกฝนอบรมจิตไว้ดีแล้ว
ก็จะเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาล
เพราะจิตเป็นผู้แส่ส่ายแสวงหากิเลสใส่ตัวเอง
พร้อมๆ กันนั้นก็เป็นผู้แสวงหาปัญญามาใส่ตัวอีกด้วย

 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี