ให้ธรรมารมณ์เป็นทาน


#ทานในปรมัตถ์ ๖ 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ถอนความพอใจในอารมณ์เหล่านี้ออกเสียได้ 
สละความยินดีในอารมณ์นี้เสียได้ ...
พิจารณาว่านี้เป็นอารมณ์ของชาวโลก .. 
ไม่ใช่อารมณ์ของธรรม
ปล่อยอารมณ์เหล่านั้นเสีย 
ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ให้เสียดแทงใจ
ทำใจให้หยุด ให้นิ่ง นี่เขาเรียกว่า 
ให้ธรรมารมณ์เป็นทาน
ย่อมมีกุศลใหญ่ เป็นทางไปพระนิพพานโดยแท้
และเป็นทานอันยิ่งใหญ่ทางปรมัตถ์...

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

Cr.Pakapol Pongsura

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายใดๆ


สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) คือสิ่งที่ต้องละ 
ละอย่างไร 
การไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายใดๆ กับความหลงคิด
หรือความคิดที่เกิดขึ้นเองด้วยกลไก
การทำงานของสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ 
นั่นแหละคือการละ 
ไม่ใช่ไปดับหรือตัดความคิด 
แต่ให้กลับมารู้สึกตัว

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by guard113 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา