รู้เท่าความคิด พูด ทำ อารมณ์ตั้งอยู่ไม่ได้
ผู้มาตามรู้เท่าความคิด พูด ทำ 
ของตนอยู่ทุกขณะ 
ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้ขันธโลก
ภายนอกภายใน 
อารมณ์ทั้งหลายที่ข้องอยู่แล้ว...
ย่อมหายไป ตั้งอยู่ไม่ได้


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ผู้มีปัญญาเห็นโทษของสิ่งที่พอใจ           สิ่งที่เรายินดีพอใจ เราอยากได้ คนส่วนมากจะมองในแง่ดีอย่างเดียว มันไม่มองเห็นในแง่ร้าย ผู้มีปัญญาจะมองในแง่ร้าย ให้เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เราพึงพอใจ ด้วยความยินดี ความยินร้าย ทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้น ยังไม่เป็นธรรม...

                                                                                                หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ