การเข้าถึงธรรม


พระอรหันต์ก็ยังไปในงานนิมนต์ของโลก 
แล้วปุถุชนจะหนีโลกด้วยการทำตนให้พ้นโลก 
ตัดตนให้พ้นโลก โดยที่อาศัยโลก พึ่งโลก  
การเข้าถึงธรรม  คือ การทำตนเข้ากับโลกแต่ไม่ติดโลก  
การเข้าถึงธรรม ก็คือ เข้าใจโลก ที่เรียกว่า โลกธรรม ๘ 
พิจารณาโลกธรรม ๘ ซึ่งมีลาภก็หมดลาภ 
มียศก็หมดยศ มีสุขก็หมดสุข 
มีสรรเสริญก็หมดสรรเสริญ ถูกนินทา
ก็จะเห็นชัดรู้ชัด ตามเป็นจริง 
ก็เป็นอนิจจังธรรม ทุกข์ธรรม อนัตตาธรรม

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by Pexels from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุดยอดแห่งการดับทุกข์


เราคือใคร 
เราคือ"จิตที่ไม่มีอาการเลย"
และเราจะไปหวั่นไหว
กับสภาวะที่มัน "เกิดดับ" เพื่ออะไร 
นั้นเพราะเราไม่รู้ความจริง 
ดังนั้นการปฎิบัติ เราไม่ได้ไปละอะไรเลย 
เพียงแค่ละความยึดมั่นที่เรามีอยู่คือ อุปทาน 
เพราะเรามีสิ่งใดเรายึดสิ่งนั้น 
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมด 
หากว่าเรามีสิ่งใดแล้ว ไม่ยึดสิ่งนั้นเลย 
สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ทั้งหมด 
นั้นคือ สุดยอดแห่งการดับทุกข์ 
ไม่ใช่ไปแก้สิ่งที่มันมี ให้มันไม่มี 
ไปแก้สิ่งที่มันเป็น ให้มันไม่เป็น 
แต่เราทิ้งทั้งหมด ให้เราอยู่เหนือสิ่งที่มีที่เป็น 
ปล่อยขันธ์ให้เป็นเรื่องของขันธ์ไป 
เพราะ "จิตเดิมจิตแท้"เขาอิสระอยู่แล้ว

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by TeroVesalainen from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา